BHcrafts logo

Ongoing Projects

BHcrafts započinje provedbu projekta "Tuzla kao inspiracija za liniju modnih asesoara"

Projektom, koji će se provoditi naredna 4 mjeseca, je planirano jačanje prodaje, na lokalnom nivou, koje će omogućiti dodatni angažman za korisnice iz Tuzle, i okoline, ali i otvoriti mogućnost za nove edukacije i doedukacije, sa ciljem angažmana dodatnog broja korisnica. Ciljna grupa ovog projekta su nezaposlene i slabo zapošljive žene, starosne dobi 30+, koje posjeduju vještine u izradi ručnih radova i već su, na neki način, vezane za projekat Bosanskih rukotvorina. Grad Tuzla - Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu je, najvećim dijelom, finansiski podržala ovaj projekat.
Tradicionallni priglavak-inspiracija za trendy asesoar, koji će zimske večeri učiniti ugodnijim

BHcrafts, u saradnji sa fabrikom obuće Berina shoes, projektom „Tradicionallni priglavak-inspiracija za trendy asesoar, koji će zimske večeri učiniti ugodnijim“, finansijski podržanog od strane Challenge To Change, za cilj ima obučiti grupu teško zapošljivih žena (doedukovati ih) u: naprednim vještinama pletenja i heklanja; izradi kožnih tabanica; kao i sastavljanju tabanica sa pletenim/heklanim dijelovima, kako bi nastao nov BH proizvod – kućne papuče, koje su predmet svakodnevne upotrebe.

Više detalja »This is my Balkan - Culinary Tours and Cool souvenirs for promotion of Intercultural Learning and Dialogue

The project “This is my Balkan - Culinary Tours and Cool souvenirs for promotion of Intercultural Learning and Dialogue“ enhances interculturalism, within the framework of youth social entrepreneurship – using culture and tradition for active participation of youth (especially youth with fewer opportunities), so they can develop their employable skills by travelling and learning, while raising awareness on intercultural dialogue.

“This project is implemented with the support of the Regional Youth Cooperation Office - RYCO and the United Nations Peacebuilding Fund (UN Peacebuilding). Its content is the sole responsibility of the Organization for Social Innovation “ARNO" and its partner BHcrafts, and does not necessarily present the views of Regional Youth Cooperation Office - RYCO and/or UN Peacebuilding (UNPBF).” Read more »


Ovo je moj Balkan – kulinarske ture i moderni suveniri za promociju interkulturalnog učenja i dijaloga

Projekt „Ovo je moj Balkan – kulinarske ture i moderni suveniri za promociju interkulturalnog učenja i dijaloga“ jača interkulturalizam, u okviru omladinskog socijalnog poduzetništva - koristeći kulturu i tradiciju za aktivno sudjelovanje mladih, kako bi mogli poboljštati i unaprijediti vještine sa ciljem lakšeg zapošljavanja, putujući i učeći, istovremeno podižući svijest o interkulturalnom dijalogu.

„Projekt je implementiran uz podršku Regionalnog Ureda za Saradnju sa Mladima (Regional Youth Cooperation Office) – RYCO i Fonda Ujedinjenih Naroda za Izgradnju Mira (UN Peacebuilding). Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Organizacije za Socijalnu Inovaciju „ARNO“ i njihovog partnera Bhcrafts, i ne predstavlja nužno i stavove Regionalnog Ureda za Saradnju sa Mladima – RYCO i/ili Fonda Ujedinjenih Naroda za Izgradnju Mira (UN Peacebuilding – UNPBF).“ Više detalja »Old crafts for new and modern products

Project "Old crafts for new and modern products" is realized under the Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans (@RELOADWesternBalkans), financed by the European Union - @eubih and implemented by the United Nations Development Program (@UNDPBiH). The project is supported and co-financed by Vogošća Municipality. Read more »


Stari zanati za nove i moderne proizvode

“Stari zanati za nove i moderne proizvode” čije se aktivnosti realizuju u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD (@RELOADWesternBalkans), kojeg finansira Evropska unija (EU) - @eubih, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) (@UNDPBiH). Projekat je podržan i sufinansiran od strane Općine Vogošća. Više detalja »Youth and Heritage

Project "Youth and Heritage" is realized under the Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans (@RELOADWesternBalkans), financed by the European Union - @eubih and implemented by the United Nations Development Program (@UNDPBiH). Read more »


Mladi i naslijeđe

“Mladi i naslijeđe” čije se aktivnosti realizuju u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD (@RELOADWesternBalkans), kojeg finansira Evropska unija (EU) - @eubih, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) (@UNDPBiH) Više detalja »Old crafts for new and modern products

Project "Old crafts for new and modern products" is realized under the Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans (@RELOADWesternBalkans), financed by the European Union - @eubih and implemented by the United Nations Development Program (@UNDPBiH). Read more »


Stari zanati za nove i moderne proizvode

“Stari zanati za nove i moderne proizvode” čije se aktivnosti realizuju u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD (@RELOADWesternBalkans), kojeg finansira Evropska unija (EU) - @eubih, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) (@UNDPBiH) Više detalja »Social Entrepreneurship for Better Dialogue and Stronger Economy

Bosnian Handicrafts/BHcrafts is one of the few organizations that was, just at after the recent war, brining women from two entities together, who share the same or similar problems – insufficient means for living and/or inability to work, on the one hand, and possession of skills and knowledge in traditional handicrafts techniques, that was passed from one generation to another, on the other.

The project "Social Entrepreneurship for Better Dialogue and Stronger Economy" is based on this idea - to bring together unemployed or hard-to-employ women, from two local communities in BiH - Tuzla and Vlasenica, to attend two trainings, which will make them more competitive on the labor market, and provide additional or (often) basic income for themselves. Read more »


Social Entrepreneurship for Better Dialogue and Stronger Economy

Bosanske rukotvorine/BHcrafts je jedna od rijetkih organizacija, koja je još odmah nakon rata spajala žene iz dva entiteta, koje dijele iste ili slične probleme – nedostatna sredstva za život i nemogućnost zaposlenja, s jedne strane, te posjedovanje vještina i znanja u tradicionalnim tehnikama ručnog rada, koje su prenošene s koljena na koljeno, s druge.

Projekat „Socijalno poduzetništvo za bolji dijalog i jaču ekonomiju“ baziran je upravo na toj ideji – povezati nezaposlene ili teško zapošljive žene, iz dvije lokalne zajednice u BiH – Tuzle i tuzlanskog kantona i opštine Vlasenica (RS), kako bi zajedno prošle dvije vrste obuke, nakon kojih će biti konkurentnije na tržištu rada, te obezbijediti sebi dodatna ili (često), osnovna sredstva za život. Više detalja »Youth in Crafts

Project “Youth In Crafts” is realized in collaboration with implementation partners The foundation Cultural Heritage without Borders (CHwB) and Pravo Ljudski Film Festival and was funded by a grant from the United States Department of State.

Project Description:
In the time when young people in Bosnia and Herzegovina, face structural unemployment, we want to enable youth aged 17-23 to be active and create self-employment opportunities by developing their own business based on cultural heritage. Our goal is to engage them by training and involving them in the successful, socially responsible business BHcrafts, that is the only fair-trade guaranteed producer in the region and first recognized social entrepreneurship in Bosnia and Herzegovina. Through training, mentoring and documenting, young people will utilize cultural heritage as economic resource and preserve it for the future generations.

Project goals:
Working together with CHwB and Pravo Ljudski, two civil society organizations, we aim to:

 1. Document, through short video, keepers of BiH heritage - local craftsman and craftswoman, and their skills for future generations to stay. The video will be produced by young people, for young people.

 2. Involve young people in cultural and heritage work, showing that cultural heritage can also be a source of employment and income generation.

 3. Initiate cooperation with formal education, i.e. high schools, to include heritage training as a career development option.

 4. To raise interest of young people in gaining technical skills related to artisanship that could become their career choice.

Expected results:
Major outcome of the project is possibility for increased employability of young people, involved in the project, through promotion of heritage based on social business model for self-employment. Main results include:

 1. Workshop on social entrepreneurship on BHcrafts model, for at least 20 young people aged 17-22, coming from Banja Luka, Sarajevo and Tuzla, mainly.

 2. Producing directory/repository of information about heritage as economic resource for young people.

 3. Workshop on documenting intangible cultural heritage through film, for at least 20 young people (4 short films produced).

 4. Workshop on heritage as a resource for at least 20 high-school students, looking for new business ideas.

 5. Four young people will do an internship in BHcrafts offices (Tuzla and Sarajevo).

Duration of the project: 8 months, starting from August, 2018.

Contact:
Ms Lejla Radoncic, executive director of Bosnian Handicrafts/BHcrafts, bhcrafts@bih.net.ba 033 551 535
Ms Naida Kucukalic, project coordinator, bhcrafts@bih.net.ba 033 551 535 Read more »


Mladi u Zanatima

Bosanske rukotvorine/BHcrafts, u saradnji sa Fondacijom Kulturno nasljeđe bez granica (CHwB) i Pravo Ljudski Film Festival, u avgustu 2018. godine započeo je realizaciju projekta "Mladi u Zanatima" čije finansiranje je obezbijedila Vlada Sjedinjenih Američkih Država. Opis projekta:
U vrijeme kada se mladi ljudi u Bosni i Hercegovini suočavaju sa strukturalom nezaposlenošću, cilj nam je omogućiti mladima od 17-23 godine stvaranje mogućnosti za samozapošljavanje, razvijajući vlastiti posao zasnovan na kulturnoj baštini Bosne i Hercegovine. Kroz angažovanje mladih, uključivanjem u uspješno, prvo BH priznato i prepoznato socijalno poduzeće, BHcrafts, koje je ujedno i jedini fair trade proizvođač na našim prostorima, mladi će naučiti kako iskoristiti kulturno naslijeđe kao ekonomski resurs i sačuvati ga za buduće generacije.

Ciljevi projekta:
U saradnji sa CHwB i Pravo Ljudski, želimo:

 1. Dokumentovanjem, putem kratkog videa, prikazati čuvare BH naslijeđa - zanatlije i njihove vještine, kako bi ostale zabilježene za buduće generacije koje dolaze. Video će producirati mladi ljudi uključeni u projekat, a video je namijenjen također mladim ljudima.

 2. Uključivanjem mladih ljudi u kulturni rad, vezan za naslijeđe u BiH, pokazati da kulturno naslijeđe također može biti izvor (samo)zapošljavanja i stvaranja prihoda.

 3. Pokrenuti saradnju sa formalnim obrazovanjem, tj. srednjim školama, kako bi škole uključile obuku o kulturnoj baštini kao jednoj od opcija, u razmišljanju o karijeri i zaposlenju.

 4. Podići interes mladih u sticanju vještina, vezanih za umjetnost i kulturnu baštinu, koje bi mogle postati njihov izbor u karijeri.

Očekivani rezultati:
Kao najvažniji rezultat projekta ističemo mogućnost povećanja (samo)zaposlenja mladih, koji će biti uključeni u projekat, kroz promociju naslijeđa zasnovanog na modelu socijalnog poduzeća. Ostali rezultati uključuju:

 1. Radionicu o socijalnom preduzetništvu na modelu BHcrafts-a, za najmanje 20 mladih ljudi starosne dobi od 17-22 godina, koji dolaze iz Banja Luke, Sarajeva i Tuzle.

 2. Izradu direktorija koji sadrži informacije o naslijeđu, kao potencijalnom ekonomskom resursu za mlade ljude.

 3. Radionicu o dokumentovanju nematerijalne kulturne baštine kroz film, za najmanje 20 mladih ljudi (4 kratka filma).

 4. Radionicu o naslijeđu kao potencijalnoj idejai za razvoj biznisa, za najmanje 20 srednjoškolaca, kojima treba inspiracija za nove poslovne ideje.

 5. Stažiranje četiri mlade osobe u kancelarijama BHcrafts-a (Tuzla i Sarajevo).

Trajanje projekta: 8 meseci, počevši od avgusta 2018.

Kontakt osobe:
Lejla Radončić, izvršna direktorica Bosanske rukotvorine/BHcrafts, bhcrafts@bih.net.ba 033 551 535
Naida Kučukalić, koordinatorica projekta, bhcrafts@bih.net.ba 033 551 535 Više detalja »
Hobby as Profession

Project "Hobby as Profession" is realized under the Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans (@RELOADWesternBalkans), financed by the European Union - @europa.ba and implemented by the United Nations Development Program (@UNDPBiH).

Project Description:
Unemployment figures in Sarajevo Canton, according to the latest data, are still high and women make half of the unemployment statistics. In today’s labor market there are few job opportunities for women; therefore, 23 years ago, Bosnian handicrafts/BHcrafts, found the possibility to engage women in work, so they can generate additional or often basic income for themselves or their households.
Since knitting and crocheting is important part of the BiH tradition, a large number of women in these areas are skillful in handicraft techniques, but the quality of their work is not always satisfying to meet the requirements of both, domestic and foreign market. BHcrafts plans to organize advanced training on traditional handicrafts skills in knitting and crocheting for at least 20 women with poor socio-economic status, in order to improve the quality of their work, with the aim of work engagement within BHcrafts production, which ensures regular monthly income for all BHcrafts beneficiaries.
Advanced training is tailored to the requirements of today's market needs, followed by manuals that are user friendly and easy-to-understand. The training of new beneficiaries will ensure work engagement for approximately 30% of participants, with BHcrafts production, providing them with regular monthly income, therefore project will also contribute to the positive socio-economic change of Vogosca Municipality.
Bosnian handicrafts/BHcrafts with more than two decades of experience working with marginalized women, combining traditional techniques and modern design, has more than 120 women engaged in work within BHcrafts production. BHcrafts is the first recognized social entrepreneurship in BiH and the only licensed Fair-Trade producer, and this project puts the needs of its beneficiaries first.

Project goals:
The goal of the project is also the mission of Bosnian handicrafts Bhcrafts - and that is, through carefully tailored training (as a form of non-formal education) in traditional handicrafts skills, to enable women of poor socio-economic background, to improve their knitting and crocheting skills so they can provide basic or additional income, through work engagement in BHcrafts production, or working independently, while at the same time contributing to the preservation of the traditional intangible cultural heritage of BiH.
After completion of the one-month training, we plan to organize a fashion show and exhibition of products that are produced during the training, and inspired by patterns characteristic for all ethnic groups of peoples in BiH. This way, we raise awareness of the tradition and cultural heritage of peoples in BiH in very attractive way!
Target group are women who currently live on the margins of BiH society; unemployed or hard-to-employ women, displaced persons, single mothers and generally women, who, using their skills, want to gain basic or any additional income to improve their living conditions.

Expected results:

 1. Organized one-month training for improving the skills of traditional handicrafts techniques - knitting and crocheting, for at least 20, and not more than 30 women from the Vogosca Municipality. Upon completion of the training, based on the recommendations of the instructors, opportunity for work engagement within BHcrafts production will be provided.

 2. Work engagement for at least 10 participants of the training, in BHcrafts production. Experience, so far, has shown that it is realistic to expect that approximately 30% of participants from the trainings show readiness and sufficient acquired knowledge and skills for work engagement in BHcrafts. BHcrafts production is organized as work-from-home which has proved to be suitable for most of BHcrafts beneficiaries.

 3. Organized fashion show and exhibition of products, produced by participants during the trainings. The end of the project is a manifestation, organized at the cinema hall of the KSC Vogosca, where participants will receive certificates on successfully completed training, and present their work in an organized exhibition and fashion show, so that the audience (primarily young people) can see that traditional accessories can be fashionable and modern.

Duration of the project:
The implementation period of the project is 8 months, starting September 2018, and ending in April 2019. The project will be implemented in Vogosca Municipality.

Contact:
Ms Lejla Radoncic, executive director of Bosnian Handicrafts/BHcrafts, bhcrafts@bih.net.ba 033 551 535
Ms Naida Kucukalic, project coordinator, bhcrafts@bih.net.ba 033 551 535 Read more »Hobi kao zanimanje

“Hobi kao zanimanje” čije se aktivnosti realizuju u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD (@RELOADWesternBalkans), kojeg finansira Evropska unija (EU) - @europa.ba, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) (@UNDPBiH)

Opis projekta:
Podaci o nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo ukazuju na još uvijek veliki broj nezaposlenih osoba, od kojih više od polovine čine žene. Bosanske rukotvorine/BHcrafts je, još prije 23 godine, pronašao mogućnost radnog angažmana za veliki dio žena iz „armije nezaposlenih“.
Obzirom da su pletenje i heklanje dio bosanskohercegovačke tradicije, veliki broj žena sa ovih područja vlada tim vještinama, s tim da kvalitet njihovog rada nije uvijek zadovoljavajući da zadovolji zahtjeve domaćeg, ali i stranog tržišta. BHcrafts namjerava organizirati obuke za unaprjeđenje vještina pletenja i heklanja za najmanje 20 žena slabijeg imovnog statusa iz Općine Vogošća, u svrhu poboljšanja kvaliteta njihovog rada, a sa ciljem ostvarivanja suradnje i radnog angažmana, koji osigurava redovna mjesečna primanja svim BHcrafts korisnicama.
Napredne obuke pletenja i heklanja prilagođene su zahtjevima današnjeg tržišta, koje prate i odgovarajući priručnici koji na jednostavan i lako razumljiv način pomažu učesnicama treninga da lakše usvoje materiju.
Osposobljavanjem novih korisnica će se, makar i u najmanjoj mjeri, omogućiti radni angažman zanteresovanim polaznicama obuke, redovni prihodi, te će projekat, na taj način, doprinijeti pozitivnoj promjeni socijalne karte Općine Vogošća, dok će istovremeno podići svijest o značaju očuvanja tradicionalnih vještina ručnog rada i mogućnostima njihovog korištenja u svrhu sticanja prihoda.
Bosanske rukotvorine/BHcrafts iza sebe ima dvadesettrogodišnje iskustvo i više od 120 radno angažiranih žena. BHcrafts je prvo prepoznato socijalno poduzetništvo u BiH i jedini licencirani Fair Trade proizvođač te ovaj projekat na prvo mjesto stavlja svoje korisnice i njihove potrebe.

Ciljevi projekta:
Cilj i misija Bosanskih rukotvorina/BHcrafts-a je, dobro osmišljenom edukacijom (kao vidom neformalnog obrazovanja), omogućiti ženama lošijeg socijalnog statusa, da korištenjem stečenih znanja i vještina, obezbijede sebi dodatna ili (često) osnovna sredstva za život, kroz radni angažman u BHcrafts proizvodnji ili samostalno kroz pokretanje vlastitog biznisa.
Nakon završene jednomjesečne obuke, planirano je, u saradnji sa Općinom Vogošća, održavanje modne revije i izložbe proizvoda nastalih tokom obuke, a koji su rađeni tradicionalnim tehnikama ručnog rada, inspirisani mustrama karakterističnim za sve etničke skupine naroda u BiH. Na taj način se na vrlo atratktivan način podiže svijesti o afirmaciji tradicije i kulturne baštine naroda u BiH.
Ciljna grupa su žene koje trenutno žive na marginama BH društva; nezaposlene ili teško zapošljive žene, raseljene osobe, samohrane majke i generalno žene, koje koristeći svoje vještine, žele ostvariti bilo osnovna, bilo dodatna sredstva za život.

Očekivani rezultati projekta:

 1. Organizirana jednomjesečna obuka za unaprjeđenje vještina tradicionalnog ručnog rada – pletenja i heklanja, za najmanje 20, a najviše 30 žena sa područja Općine Vogošća. Nakon završetka obuke, na osnovu preporuka instruktorica i želje polaznica, pružit će se mogućnost radnog angažmana u BHcrafts proizvodnji.
 2. Radno angažovano najmanje 10 polaznica obuke u BHcrafts proizvodnji. Dosadašnja iskustva pokazuju, da 30% poalznica obuke iskažu spremnost da novostečena znanja koriste za radni angažman u BHcrafts-u, i na taj način počnu sticati osnovna ili dodatna sredstva za život. BHcrafts proizvodnja je organizovana po principu “kućne radinosti”, što odgovara većini naših korisnica, jer im ostavlja prostor da uz ovaj, rade još neki posao.
 3. Organizovana modna revija i izložba radova polaznica obuke, u Općini Vogošća. Završnica projekta je manifestacija, organizirana u kino sali KSC Vogošća, na kojoj će polaznicama obuke biti dodjeljeni certifikati o uspješno završenoj obuci, organizovana izložba radova polaznica treninga i upriličena modna revija, kako bi publika (prvenstveno mladi ljudi) mogla vidjeti da tradicionalno može ujedno biti i moderno.

Provedba projekta: Vrijeme trajanja projekta je 8 mjeseci (septembar 2018. – april 2019.), a realizovat će se na području Općine Vogošća.

Kontakt osoba/e:
Lejla Radončić, direktorica UHD Bosanske rukotvorine/BHcrafts; bhcrafts@bih.net.ba 033 551 535
Naida Kučukalić, koordinatorica projekta; bhcrafts@bih.net.ba 033 551 535 Više detalja »
Social Entrepreneurship for Better Dialogue and Stronger Economy

Project "Social Entrepreneurship for Better Dialogue and Stronger Economy" is a project implemented by NGO Bosnian Handicrafts/BHcrafts whose activities are realized within the project "Dialogue for the Future" implemented by UNDP, UNICEF and UNESCO in partnership with the Presidency of Bosnia and Herzegovina. The "Dialogue for Future" project is funded by United Nations Peace Building Fund (PBF).

Project Description:
The local community has been struggling with a high unemployment rate, as well as the inclusion of marginalized groups into labor market, especially women.
Tuzla city is the center of the most populated Canton in FBiH and the economy of the city and the canton is characterized by industrial production, therefore the employment opportunities of women are rare, if any. At the same time, these women possess the skills of traditional handicraft, which they have nowhere to use, present or sell, except for home purposes, and it is part of their unpaid work. After the war, Vlasenica municipality is one of the most underdeveloped municipalities of Republika Srpska, and demographic trends show permanent population migration towards more developed cities and municipalities, with the aim of finding a job and generating higher income. According to the strategic document of the Vlasenica municipality, for the period 2014-2023 year, is focused on the development of entrepreneurship, as well as the development of partnerships.
Therefore, the co-operation of these two local communities is more than necessary, given the proximity, and the fact that women are facing the same challenges - unemployment, labor market discrimination and social exclusion. At the same time, all these women possess traditional handicraft skills, which can be the basis for generating basic or additional income, and economic empowerment of women.
NGO Bosnian Handicrafts/BHcrafts intends to engage women, the unemployed and ones with poorer socio-economic background coming from Tuzla and Vlasenica in advanced training of knitting and crocheting traditional skills. In addition to advanced training in traditional handicraft skills, participating women will also be provided with basic training on social entrepreneurship and small business development, tailored to the target group, presented in a simple and easy-to-understand manner.
The duration of advanced training in knitting and crocheting skills is 5 days, 4 hours per day, and takes place in Tuzla city. Training on social entrepreneurship and small business development lasts two days, four hours a day, and will be held in Vlasenica municipality. After the advanced training in handicrafts skills, the group of women will be enabled to gain additional or basic income through work engagement within BHcrafts ltd or independently, through self-employment.
As a final activity, two handicraft’s fairs (one in Tuzla, and one in Vlasenica) will be held, which will present some items produced during the trainings or work engagement, or products/items that are home-made after the business training. During the fair, women who were part of the project will receive certificates on successfully completed trainings, and local authorities and media will be invited, as well.
The aim of both fairs is to raise awareness of women's entrepreneurship and the opportunities for self-employment of marginalized women using the cultural intangible heritage of peoples and ethnicities in BiH. This project also networks women, regardless of their ethnic-national differences, because what connects them is mutual concerns - social marginalization, unpaid home work as well as love for traditional handicrafts and passion and devotion to it.

Project goals:
The goal of the project is to provide income for women, through well designed trainings and possible work engagement with the only Fair-Trade producer in the region - BHcrafts ltd. Also, through these activities, we aim to connect women from Tuzla and Vlasenica, having in mind that, despite ethno-national differences these women face the same or similar challenges of unemployment regardless of the size of the local community they come from (urban/rural area). Apart from the direct economic empowerment of women, by linking these two local communities, the town of Tuzla and the Vlasenica municipality, we will establish the cooperation of women's groups from the mentioned communities.
Also, as a final event of the project, in cooperation with the town of Tuzla and Municipality of Vlasenica, two fairs will be organized in two local communities, with the aim of promoting BiH handicrafts as well as women's entrepreneurship. In this very attractive way, we raise awareness of the affirmation of tradition and cultural heritage of peoples and nationalities in BiH and put the focus on women's work.
Target group of the project are women currently living on the margins of BiH society; unemployed or hard-to-employ women, displaced persons, single mothers and generally women who, using their skills, want to provide any basic or additional means of living.

Target group of the project are:

 1. at least 20 up to at most 30 women from the town of Tuzla and the Vlasenica municipality, aged between (25-55) currently living on the margins of BiH society

 2. A wider local community, that will, through the media campaign, be introduced with the cooperation of two local communities; and by combining Bosnia and Herzegovina's tradition of peoples of BiH, show how through business ideas, marginalized and socially excluded women that are skillsful, can contribute to social cohesion, regardless of ethnic-national differences and a good example of inter-entity dialogue.

The local community also benefits from this project because after the mobilization of a group of women from both communities - women are connecting, empowering, learning from one another and providing an example of how overcoming an unfavorable economic situation does not have to depend on local authorities, while at the same time reducing economic migration of population, thus providing women with the opportunity to engage in work.Expected results:
 1. Organized advanced training in traditional knitting and crocheting skills, for at least 20 and up to 30 women from the town of Tuzla and Vlasenica municipality. Training is held in Tuzla.

 2. Organized basic training (for the same group of women) on social entrepreneurship and small business development, offering a completely new approach to the idea of self-employment using the traditional handicraft techniques that these marginalized women possess or using some other type of producing home-made items. Training is held in Vlasenica.

 3. At least 7 women from the training will be engaged in BHcrafts production, from the area of Tuzla and Vlasenica municipality. Past experience shows that 30% of trainees are willing to use the new knowledge for their work engagement in BHcrafts, and thus begin to acquire basic or additional resources for life.
 4. Two fair of handicrafts and homemade products will be organized in Tuzla and Vlasenica with the support of the town of Tuzla and the municipality of Vlasenica.
 5. Strengthening women's solidarity and linking women at the inter-entity level, with the same unfavorable economic and social background from the two local communities, the town of Tuzla and Vlasenica municipality, in order to jointly acquire knowledge for the purpose of future co-operation and income generation for themselves and/or their households. The nearness of the two local communities, regardless of entity divide, is the advantage of this kind of cooperation. This cooperation will also be presented to the wider community via a media campaign.

Duration of the project:
5 months (January – May 2019).

Contact:
Ms Lejla Radoncic, executive director of Bosnian Handicrafts/BHcrafts, bhcrafts@bih.net.ba 033 551 535
Ms Naida Kucukalic, project coordinator, bhcrafts@bih.net.ba 033 551 535Socijalno poduzetništvo za bolji dijalog i jaču ekonomiju

“Socijalno poduzetništvo za bolji dijalog i jaču ekonomiju” provodi UHD Bosanske rukotovrine/BHcrafts čije se aktivnosti realizuju u sklopu projekta “Dijalog za budućnost” koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat “Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

Opis projekta:
Lokalna zajednica, već dugo se bori sa visokom stopom nezaposlenosti, kao i inkluzijom marginalizovanih grupa u cilju njihovog ekonomskog osnaživanja, posebno žena.
Kako je grad Tuzla sjedište najmnogoljudnijeg kantona u FBiH, a privredu grada i kantona odlikuje industrijska proizvodnja, tako je smanjena i mogućnost za zapošljavanje žena. U isto vrijeme te žene posjeduju vještine tradicionalnih tehnika ručnog rada, koje nemaju gdje iskoristiti, osim u kućnoj radinosti, kao neplaćeni rad. Opština Vlasenica je nakon rata, jedna od nerazvijenijih opština Republike Srpske, a demografska kretanja ukazuju na stalne migracije stanovništva prema razvijenijim gradovima i opštinama, s ciljem pronalaska posla i boljom zaradom. Prema strateškom dokumentu opštine Vlasenica za period 2014.-2023. godine, potencira se na razvoju poduzetništva, kao i razvijanju partnerskih odnosa.
Stoga saradnja ove dvije lokalne zajednice je više nego potrebna, s obzirom na blizinu, obzirom da žene pogađaju isti izazovi – nezaposlenost, nekonkuretnost na tržištu rada, socijalna isključenost te posjedovanje vještina tradicionalnih tehnika ručnog rada, koji može biti osnova za sticanje sredstava za život i ekonomsko osnaživanje žena.
UHD Bosanske rukotvorine/BHcrafts namjerava angažovati žene, nezaposlene i one slabijeg socio-ekonomskog stanja sa područja grada Tuzla i opštine Vlasenica, te organizovati obuke za unaprjeđenje vještina pletenja i heklanja. Pored napredne obuke u tradicionalnim vještinama ručnog rada, polaznicama će biti pružena i osnovna obuka o socijalnom poduzetništvu i razvoju malog biznisa, prilagođena ciljnoj grupi, prezentovana na jednostavan i lako razumljiv način. Trajanje intezivne napredne obuke u pletenju i heklanju je 5 dana po 4 sata dnevno i odvija se u Tuzli. Obuka o socijalnom poduzetništvu i razvoju malog biznisa traje dva dana, po 4 sata dnevno, odvija se u Vlasenici. Nakon obuke u vještinama pletenja i heklanja, žene iz ciljne grupe biće osposobljene da zarade dodatne ili osnovne prihode kroz potencijalni radni angažman u BHcrafts d.o.o ili samostalno.
Kao završnu aktivnost plan je održati dva sajma rukotvorina (jedan u Tuzli, jedan u Vlasenici) na kojem će biti izložene kućne radinosti i rukotvorine koje su nastale kao rezultat obuke u pletenju i heklanju, ali i obuke o razvoju malog biznisa. Tokom sajma svečano će biti podijeljeni ceritifikati polaznicama, gdje će biti pozvani predstavnici lokalnih vlasti kao i mediji.
Cilj oba sajma je podići svijest o ženskom poduzetništvu, te mogućnosti samozaposlenja marginalizovanih žena koristeći kulturnu nematerijalnu baštinu naroda i narodnosti u BiH ili kućnu radinost, povezujući se međusobno, bez obzira na etno-nacionalne razlike, jer ono što povezuje ove žene je društvena marginalizovanost, neplaćeni kućni rad kao i ljubav prema tradicionalnom ručnom radu i posvećenost istom.

Ciljevi projekta:
Kroz projekat, obukom i poslije radnim angažmanom sa jedinim Fair-Trade proizvođačem u regiji - BHcrafts d.o.o., cilj je obezbijediti prihode za žene iz ove dvije lokalne zajednice, istovremeno ih povezujući, imajući u vidu da se susreću sa istim ili sličnim izazovima nezaposlenosti, bez obzira na veličinu lokalne zajednice iz koje dolaze i različite entitete. Cilj nam je, osim direktnog ekonomskog osnaživanja žena, povezati ove dvije lokane zajednice, grad Tuzla i opštinu Vlasenica kako bi se uspostavila i saradnja ženskih grupa iz pomenutih zajednica.
Cilj i misija Bosanskih rukotvorina/BHcrafts-a je, dobro osmišljenom edukacijom (kao vidom neformalnog obrazovanja), omogućiti ženama lošijeg socijalnog statusa, da korištenjem stečenih znanja i vještina, obezbijede sebi dodatna ili (često) osnovna sredstva za život, kroz radni angažman u BHcrafts proizvodnji ili samostalno kroz pokretanje vlastitog biznisa.
Također, kao završnu manifestaciju projekta planirano je, u saradnji sa gradom Tuzla i Opštinom Vlasenica održati dva sajma u dvije pomenute lokalne zajednice, s ciljem promocije bh rukotvorina ali i ženskog poduzetništva. Na taj način se vrlo atraktivno podiže svijest o afirmaciji tradicije i kulturne baštine naroda i narodnosti u BiH i stavlja fokus na rad žena.
Ciljna grupa su žene koje trenutno žive na marginama BH društva; nezaposlene ili teško zapošljive žene, raseljene osobe, samohrane majke i generalno žene, koje koristeći svoje vještine, žele ostvariti bilo osnovna, bilo dodatna sredstva za život.
Ciljna grupa projekta su:

 1. najmanje 20, najviše 30 žena sa područja grada Tuzla i opštine Vlasenica, u dobi između (25-55 godina) koje trenutno žive na marginama BiH društva

 2. šira lokalna zajednica, koja će putem medijske kampanje, biti upoznata sa saradnjom dvije lokalne zajednice, te kako spajanjem bosanskohercegovačke tradicije naroda BiH i biznis ideja, marginalizovane i socijalno isključene žene mogu zajedničkim snagama, bez obzira na etno-nacionalne razlike, doprinijeti društvenoj koheziji i dobrom primjeru međuentitetskog dijaloga.

Lokalna zajednica također ima benefit od ovog projekta, jer nakon mobilizacije grupe žena iz obje zajednice - žene se povezuju, osnažuju, uče jedne od drugih, te pružaju primjer kako prevazilaženje nepovoljne ekonomske situacije ne mora da zavisi od lokalnih vlasti, dok se istovremeno smanjuje ekonomska migracija stanovništva, te ženama pruža mogućnost radnog angažmana, s ciljem ostvarivanja prihoda, a bez svojih ulaganja.Očekivani rezultati projekta:
 1. Organizovana napredna obuka za unaprjeđenje vještina tradicionalnog ručnog rada – pletenja i heklanja, za najmanje 20, a najviše 30 žena sa područja grada Tuzla i Opštine Vlasenica. Obuka se održava u Tuzli.

 2. Organizovana osnovna obuka (za istu grupu žena) na temu socijalnog poduzetništva i razvijanja malog biznisa, čime se nudi posve novi pristup ideji samozapošljavanja koristeći tradicionalne tehnike ručnog rada koje ove marginalizovane žene posjeduju ili koristeći neku drugu vrstu kućne ili domaće radinosti. Obuke se održavaju u Vlasenici.

 3. Radno angažovano najmanje 7 polaznica obuke u BHcrafts proizvodnji, sa područja grada Tuzla i opštine Vlasenica. Dosadašnja iskustva pokazuju, da 30% polaznica obuke iskažu spremnost da novostečena znanja koriste za radni angažman u BHcrafts-u, i na taj način počnu sticati osnovna ili dodatna sredstva za život.
 4. Organizovana dva sajma rukotvorina i proizvoda domaće/kućne radionosti u Tuzli i Vlasenici uz podršku grada Tuzla i opštine Vlasenica.
 5. Jačanje ženske solidarnosti i povezivanje žena na međuentitetskom nivou, sa istom nepovoljnom ekonomsko-socijalnom pozadinom iz dvije lokalne zajednice, grada Tuzla i opštine Vlasenica, kako bi zajedno usvajale znanja s ciljem buduće saradnje i ostvarivanja prihoda za sebe i/ili svoja domaćinstva. Blizina dvije lokalne zajednice, bez obzira na entitetsku podijeljenost je prednost ove vrste saradnje. Ova saradnja će biti prikazana i široj zajednici putem medijske kampanje.

Provedba projekta:
Vrijeme trajanja projekta je 5 mjeseci (januar 2019. – maj 2019.), a realizovat će se na području grada Tuzla i Opštine Vlasenica.

Contact:
Lejla Radončić, direktorica UHD Bosanske rukotvorine/BHcrafts; bhcrafts@bih.net.ba 033 551 535
Naida Kučukalić, koordinatorica projekta; bhcrafts@bih.net.ba 033 551 535


Socialize with us:

2020 is the year of BHcrafts 25th anniversary!